Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Εξηγήσεις Ταλιαδούρου για το 4ο Τμήμα

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 3/06/2009 12:11:00 μ.μ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με την πορεία ίδρυσης του 4ου τμήματος της Πανεπιστημιακής Σχολής Αγρινίου προκύπτουν από τη θέση που εκφράζει ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας Σπ. Ταλιαδούρος, απαντώντας στην Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θάνος Μωραΐτης.
Με μια πρώτη ανάγνωση της επίσημης θέσης του υπουργείου ,εξηγούνται οι λόγοι της καθυστέρησης της ίδρυσης του 4ου τμήματος αλλά δεν επαναδιατυπώνεται συγκεκριμένη πολιτική βούληση για επίσπευση των διαδικασιών και για συγκεκριμενοποίηση εν τέλει των χρονοδιαγραμμάτων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Η απάντηση έχει ως εξής:«Σύμφωνα με την κείμενη Πανεπιστημιακή Νομοθεσία (άρθ. 6 παρ. 6 του Ν.1268/1982 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει), η ίδρυση, μετονομασία, κατάτμηση και κατάργηση Πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων πραγματοποιείται με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.), το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου και του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.) του αρμόδιου δηλαδή οργάνου να εισηγηθεί στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εάν η πρόταση του Ιδρύματος είναι εμπεριστατωμένη και πλήρης από πλευράς περιεχομένου ρυθμίσεων.
Στην περίπτωση της ίδρυσης Τμήματος συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών καθώς ιδρύεται παράλληλα διοικητική μονάδα και ειδικότερα Γραμματεία Τμήματος.Το Σ.Α.Π.Ε. κατά την αριθμ. 12/24-7-2008 συνεδρίασή του γνωμοδότησε θετικά επί της πρότασης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων στο Αγρίνιο. Το σχετικό σχέδιο Π.Δ. εστάλη για υπογραφή στον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με το αριθμ. 145940/Β1/13-11-2008 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επισημαίνεται ότι το σχέδιο Π.Δ. επεστράφη ανυπόγραφο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να προσαρμοστεί, με τον πρόσφατα κυβερνητικό ανασχηματισμό, κατά το μέρος που αφορά την προσθήκη των νέων αρμοδιοτήτων. Ήδη δε, έχει υπογραφεί εκ νέου από τον αρμόδιο Υφυπουργό εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προωθείται προς υπογραφή από τον συναρμόδιους Υπουργούς.
Η διαδικασία ωστόσο για την έκδοση του σχετικού Π.Δ. περιλαμβάνει αρκετά στάδια όπως: α) η σύνταξη και η προσυπογραφή του από τους προτείνοντες Υπουργούς, β) η προώθησή του για νομοτεχνική επεξεργασία από τη Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και η προσαρμογή στις τυχόν παρατηρήσεις της με την εκ νέου προσυπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς, δ) η νομοτεχνική τους επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας και η προσαρμογή του σε τυχόν παρατηρήσεις του Δικαστηρίου, ε) η προσυπογραφή του παπύρου από τους προτείνοντες Υπουργούς, στ) η υπογραφή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζ) η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».Και καταλήγει ο υφυπουργός λέγοντας πως:»Είναι προφανές ότι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, καθόσον εξαρτάται από τη σύμπραξη και άλλων δημόσιων υπηρεσιών καθώς και διοικητικών και δικαστικών αρχών. Τέλος, στο σχέδιο του Διατάγματος προβλέπεται ότι η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτό θα αρχίσει από το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων».Θέση που απέχει από προηγούμενες που μιλούσαν για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα .